محصولی از کشور سوئیس حجم دهی بالا، تصحیح خطوط صورت، بازسا زی توده صورت، تقارن سا زی و حجم دهی چانه

و گونه ها ژل آلیاکسین Aliaxin EV آلیاک سین ای وی یک فیل ر حجم دهنده می باشد که بدلیل ویژگی های رئولو ژیکال

(High Lifting) خود برای تز ریق عمیق در بافت های صورت و جوان سا زی آن ایده آل می باشد. برای بازگرداندن حجم

صورت، ایجاد تعادل و تقارن طبیعی بدون تغیی ر ویژگی های مورفولو ژیکال چهره فرد مورد استفاده قرار می گیرد. گونه

و چانه ها نقاط مداخله با Aliaxi EV می باشند ، زیرا این نقاط مناطقی هستند که نسبت صحیح چهره ی جوان و هماهنگ را

تر سیم می کنند . Aliaxin EV با سازگا ری طبیعی خود در پوست، نتایج ب سیا ر مطلوب را با ظاهر جوان و طبیعی به ارمغان

می آورد .

هدف

– ۱ حجم دهی بالا ۲ – تصحیح خطوط صورت ۳ – بازسا زی توده صورت ۴ – تقارن سا زی و حجم دهی چانه و گونه ها

Aliaxin EV مطالعات بالینی ۲ وزن مولکولی ۱۰۰۰ , ۲۰۰۰ : KDa غلظت ا سید هیالورونیک ۲۵: mg/ml اصلاح زیبای ی

با ماندگا ری ۸-۱۲ ماه حجم متوسط تز ریق ۲ میلی لیت ر ) ۲x۱ (ml بدون هیچ گونه اثر برجستگی و گلوله شدن ژل در زیر

بافت

برند آلی اکسین

برند آلیاک سین دارای یک تکنولو ژی منحصر به فرد است که مبتکر آن کمپانی IBSA Institute Biochemique SA میباشد که در آن دو مولکول با وزن مولکولی سنگین و سبک هیالورونیک ا سید با هم ادغام شده اند. این تکنولو ژی ای ن

اجازه را می دهد که محصولی با دو ترکیب با وزن مولکولی متفاوت ( وزن ملکولی سنگین H-HA و سبک L-HA ) در قالب

یک محصول واحد در دسترس قرار گیرد. این ویژگی منحصر به فرد که شامل ترکیب ۲ مولکول ا سید هیالورونیک با وزن

های ملکولی سنگین و سبک می شود باعث بهبود چشم گی ر ظاهر پوست م ی شود و این امر از ط ریق افزایش آبرسانی

عمیق پوست ، افزایش قابلیت کشسانی پوست و بهبود آبرسانی ترانس اپیدرمال محقق می گردد .

فیلرهای Aliaxin

فیلرهای Aliaxin به خوبی از مشخصه های هیالورونیک ا سید بهره برده و نه تنها عمل Lifting را از ط ریق پرکردن بلکه

از ط ریق آبرسانی به بافت )عمدتا جذب آب( و تح ریک بافت جهت فراخوانی فاکتورهای مختلف تولید کلاژن و الاستین نیز

انجام می دهد. عملکرد بیولو ژیکی ا سید هیالورونیک با وزن ملکولی سبک (HA-L): القاء عملکرد تغذیه و آبرسانی سلولی

عمیق عملکرد مکانیکی ا سید هیالورونیک با وزن ملکولی سنگین (HA-H): ا یفای نق شی اسا سی در حفظ ساختار مات ریس

اکستراسلولار حاصل فرایند کراس لینک کردن آلیاک سین آنرا تبدیل به یک ژل آماده برای استفاده بدون نیا ز به دستکا ری می

کند. این محصول دارای مقدار ب سیا ر ناچیز BDDE که معمولاا به عنوان یک عامل کراس لینک ر رایج در ترکیب فیلرها

استفاده می شود، م ی باشد <BDDE)۰,۱. (ppm

همه این موارد منجر به تولید محصولی با ویژگی های ویسکوالاستیک بهینه کاملاا ایمن با تز ریق آسان می گردد .

ژل آلیاکسین Aliaxin EV

محصولی از کشور سوئیس حجم دهی بالا، تصحیح خطوط صورت، بازسازی توده صورت، تقارن سازی و حجم دهی چانه

و گونه ها ژل آلیاکسین Aliaxin EV آلیاکسین ای وی یک فیلر حجم دهنده می باشد که بدلیل ویژگی های رئولوژیکال

(High Lifting) خود برای تزریق عمیق در بافت های صورت و جوان سازی آن ایده آل می باشد. برای بازگرداندن حجم

صورت، ایجاد تعادل و تقارن طبیعی بدون تغییر ویژگی های مورفولوژیکال چهره فرد مورد استفاده قرار می گیرد. گونه

و چانه ها نقاط مداخله با Aliaxi EV می باشند، زیرا این نقاط مناطقی هستند که ن سبت صحیح چهره ی جوان و هماهنگ

را ترسیم میکنند . Aliaxin EV با سازگاری طبیعی خود در پوست، نتایج بسیار مطلوب را با ظاهر جوان و طبیعی به

ارمغان میآورد .

هدف

– ۱ حجم دهی بالا ۲ – تصحیح خطوط صورت ۳ – بازسازی توده صورت ۴ – تقارن سازی و حجم دهی چانه و گونه ها

Aliaxin EV مطالعات بالینی ۲ وزن مولکولی ۲۰۰۰: KDa ۱۰۰۰, غلظت اسید هیالورونیک ۲۵: mg/ml اصلاح زیبایی

با ماندگاری ۸-۱۲ ماه حجم متوسط تزریق ۲ میلی لیتر ) ۲x۱(ml بدون هیچ گونه اثر برجستگی و گلوله شدن ژل در زیر

بافت

برند آلیاکسین

برند آلیاکسین دارای یک تکنولوژی منحصر به فرد است که مبتکر آن کمپانی IBSA Institute Biochemique SA میباشد

که در آن دو مولکول با وزن مولکولی سنگین و سبک هیالورونیک اسید با هم ادغام شده اند. این تکنولوژی این اجازه را

می دهد که محصولی با دو ترکیب با وزن مولکولی متفاوت (وزن ملکولی سنگین H-HA و سبک L-HA ) در قالب یک

محصول واحد در دسترس قرار گیرد. این ویژگی منحصر به فرد که شامل ترکیب ۲ مولکول اسید هیالورونیک با وزن های

ملکولی سنگین و سبک می شود باعث بهبود چشم گیر ظاهر پوست می شود و این امر از طریق افزایش آبرسانی عمیق

پوست ، افزایش قابلیت کشسانی پوست و بهبود آبرسانی ترانس اپیدرمال محقق می گردد .

فیلرهای Aliaxin

فیلرهای Aliaxin به خوبی ا ز مشخصه های هیالورونیک اسید بهره برده و نه تنها عمل Lifting را از طریق پرکردن بلکه

از طریق آبرسانی به بافت )عمدتا جذب آب( و تحریک بافت جهت فراخوانی فاکتورهای مختلف تولید کلاژن و الاستین نیز

انجام می دهد. عملکرد بیولوژیکی اسید هیالورونیک با وزن ملکولی سبک (HA-L): القاء عملکرد تغذیه و آبرسانی سلولی

عمیق عملکرد مکانیکی اسید هیالورونیک با وزن ملکولی سنگین (HA-H): ایفای نقشی اساسی در حفظ ساختار ماتریس

اکستراسلولار حاصل فرایند کراس لینک کردن آلیاکسین آنرا تبدیل به یک ژل آماده برای استفاده بدون نیاز به دستکاری می

کند. این محصول دارای مقدار بسیار ناچیز BDDE که معمولاا به عنوان یک عامل کراس لینکر رایج در ترکیب فیلرها

استفاده می شود، می باشد <BDDE)۰,۱. (ppm

همه این موارد منجر به تولید محصولی با ویژگی های ویسکوالاستیک بهینه کاملاا ایمن با تزریق آسان می گردد .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

برخی از خدمات

جراحی بینی

جراحی بینی

رینوپلاستی به طور خیلی خلاصه تغییر فرم بینی که با تغییر در ظاهر بینی یا همراه با تغییر در تیغه...

بیشتر بخوانید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *